Rank Player Team Save %
1 B. Johnson   0.944
2 R. Turek   0.919