Rank Player Team Save %
1 B. Johnson   .944
2 R. Turek   .919